Wedstrijdreglement Virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent De Grootste Ploegkoers

Artikel 1 – Organisatie

Energy NV (de organisator, met hoofdzetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal) organiseert de Virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent. Dit reglement bevat de algemene en bijzondere voorwaarden en de regels die worden toegepast tijdens de Wedstrijd.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Energy NV zou moeten treffen.

Artikel 2 – Toelatingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is enkel toegelaten via een persoonlijk profiel (account). De gebruiker  kiest zelf of hij wil deelnemen aan en is hiertoe in geen geval verplicht. Deelname is strikt persoonlijk. De gebruiker is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Energy NV voor deelname aan de Westrijd.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als ze tenminste 16 jaar oud zijn. Als een minderjarige deelneemt, gaat Energy NV ervan uit dat hij/zij de minimum leeftijd heeft bereikt. Als zou blijken dat de minderjarige deze minimum leeftijd niet bereikt heeft, kan hem/haar op elk ogenblik verdere toegang tot het Platform en deelname aan andere challenges worden ontzegd.

Artikel 3  – Wedstrijdperiode

De Virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent loopt van 17/11/2020 00:01 CET tot en met 22/11/2020 23:59 CET en vindt bijgevolg plaats gedurende zes opeenvolgende dagen

Inschrijven voor de Wedstrijd kan vanaf 12/11/2020 tem 16/11/2020 23:59 CET. Eens de wedstrijd van start is gegaan, kan men niet meer deelnemen.

Artikel 4  – Toewijzing aan een team

Belangrijk voor je van start gaat.
Deze wedstrijd is een duo-uitdaging en impliceert dus dat je pas kan deelnemen als je bent opgenomen in een team. Uitsluitend teams van twee personen worden opgenomen in de klassementen. Er zijn 3 verschillende klassementen (man-man, man-vrouw, vrouw-vrouw). Je kan een team aanmaken en jouw teamcode delen met jouw vriend/vriendin of je kan met een teamcode aansluiten bij een bestaand team.

Indien men ongewenst in een team is beland, kan men vragen dit team te verwijderen door te mailen naar   info@lottozesdaagse.be . Deelnemers die hierin onregelmatig gedrag vertonen worden onherroepelijk gediskwalificeerd.

De toewijzing worden gesloten op 16/11/2020 23:59 CET, daags voor de start van de Wedstrijd.  Na deze datum is het niet meer mogelijk in te schrijven.

Artikel 5  – Spelconcept

Deze Wedstrijd is een virtuele afvallingsrace in duo- verband en kan alleen worden behaald in duo- vorm. De totale afstand per dag die moet worden afgelegd is op voorhand vast gelegd. Er wordt enkel naar het teamtotaal gekeken en niet naar de individuele prestaties. Het team dat op 22/11 nog in de race zit én het meeste aantal kilometers heeft afgelegd tussen 17/11 en 22/11 is de winnaar van de Wedstrijd.

17/11 – 25KM

18/11 – 33KM

19/11 – 42KM

20/11 – 50KM

21/11 – 58KM

22/11 – 66KM

Artikel 6 – Deelname en verloop van de Wedstrijd

Gebruikers kunnen zich uitsluitend registreren via een persoonlijk profiel (account). Gebruikers die deelnemen aan de virtuel Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent registeren hun activiteiten door middel van een  door hen gekozen sportapplicatie die compatibel is met het Platform.

Een activiteit is enkel geldig binnen de voorziene termijn waarbinnen de Wedstrijd loopt (17/11/2020 – 22/11/2020). De deelnemers hebben tot 22/11/2020 23:59 CET de tijd om de data van de door hem of haar voltooide activiteit op te laden op het Platform. Data die na deze tijd binnenkomen op het Platform, tellen niet mee en komen niet in de klassementen van deze Wedstrijd.

Elke gebruiker (natuurlijke persoon) kan slechts éénmaal (en dus met slechts één profiel) aan deze Wedstrijd deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende accounts/pseudoniemen of voor rekening van andere gebruikers deelnemer. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende accounts/identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd en zal de betreffende deelnemer van de Wedstrijd worden gediskwalificeerd.

Artikel 7  –  Klassementen

7.1) LOTTO KLASSEMENT MAN/MAN

Het winnende team is het MANNEN TEAM dat na dag zes nog steeds in de race zit en bovendien het meeste kms heeft afgelegd gedurende de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 3.

7.2) BALOISE KLASSEMENT MAN/VROUW

Het winnende team is het MIXED TEAM dat na dag zes nog steeds in de race zit en bovendien het meeste kms heeft afgelegd gedurende de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 3.

7.3) SPORT VLAANDEREN KLASSEMENT VROUW

Het winnende team is het VROUWEN TEAM dat na dag zes nog steeds in de race zit en bovendien het meeste kms heeft afgelegd gedurende de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 3.

7.4) DAGPRIJZEN

Het winnende team is het TEAM dat de meeste kms heeft afgelegd op 1 dag gedurende de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 3. Eke dag zijn er drie winnende teams.

Artikel 8  –  Bekendmaking winnaars en prijzen

8.1 Keizers Zesdaagse

De deelnemers van de winnende vrouwen, mixed en mannen teams maken kans op de hoofdprijs. De deelnemers die de finish hebben behaald en het meest aantal kilometers hebben afgelegd tijdens de virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent zijn de winnaars en worden per mail op de hoogte gebracht. De vrouwelijke keizers winnen een piste initiatie met Lotto Kopecky. De mannelijke Keizers winnen een piste initiatie met Kenny De Ketele.

8.2 Dagprijzen

De winnaars van de dagprijzen op 17/18/19 november winnen een duo- ticket voor de Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent editie ’21. De winnaars van de dagprijzen op 20/21/22  november winnen een duo conditietest in Energylab Paal/Gent/Leuven.

8.3 Bekendmaking winnaars

De winnaars worden na afloop van de Wedstrijd gecontacteerd via e-mail. De winnaars zullen de gebruikers zijn die de deelnamevoorwaarden gerespecteerd hebben en winnaar zijn geworden in een klassement en aan de wedstrijdvoorwaaden hebben voldaan.

Indien naderhand zou blijken dat de winnaar de deelnamevoorwaarden niet gerespecteerd heeft en/of als er niet wordt gereageerd door de winnaar op een prijs, dan kan Energy belissen om dat het recht op de gewonnen prijs komt te vervallen.

8.4 Overige

Energy NV kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.

Energy NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Artikel 9  –  Geregistreerde activiteiten

Alle door deelnemers geregistreerde activiteiten worden nagekeken op onregelmatigheden alvorens de winnaars bekend gemaakt worden. er wordt uitsluitend rekening gehouden met correct geregistreerde activiteiten. Onrealistische data of een onrechtmatig gebruik van sportapps worden gealarmeerd en verwijderd uit de statistieken, en hiermee wordt geen rekening gehouden bij het uitreiken van de prijzen. Elke vorm van wedstrijdsabotage is strikt verboden. Om deze reden zijn onder andere manuele ingaves van data niet toegelaten.

Artikel 10  –  Persoonsgegevens

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt worden in het kader van deze Wedstrijd.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de Wedstrijd en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Energy NV per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Energy NV alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Energy NV hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

Artikel 11  –  Redactionele inhoud

Deze campagne zal op redactionele sites onder de aandacht komen. Energy NV is niet aansprakelijk voor de inhoud of boodschap die door mediapartjers verspreid worden, noch wat betreft de aard en hoedanigheid, noch wat betreft context of kader waarin deze berichtgeving publiek wordt gemaakt.

Artikel 12  –  Veilig sporten

Deelnemen aan de Wedstrijd vereist een goede gezondheid.  De gebruiker verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Energy NV beveelt voor een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend sportart steeds aan.

Artikel 13  –  Ongevallen

Energy NV kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren tijdens activiteiten die de gebruiker doet in het kader van de Wedstrijd. Dit geldt voor elke deelnemer en dus zowel voor recreatieve als professionele fietsers.

Artikel 14  –  Algemene Bepalingen

Energy NV oefent controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, kan Energy NV beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de Wedstrijd kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de Wedstrijd, verbinden de gebruikers zich ertoe om zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Energy NV.

Energy NV behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de Wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan Energy NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens de Wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of wijzigingen aan dit reglement gepubliceerd worden zonder kennisgeving door Energy NV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.

Energy NV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van de Wedstrijd (bv. indien het Platform offline gaat), doch zal alles in het werk stellen om incidenten te neutraliseren. Energy NV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Energy NV.

De deelname aan deze Wedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Energy NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de virtuele challenges of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 15  –  Klachten

Klachten over het verloop van de Wedstrijd moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van de Wedstrijd naar het volgende adres worden gestuurd via e-mail: info@lottozesdaagse.be. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

Artikel 16  –  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de Wedstrijd of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.