Wedstrijdreglement Virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – GentDe Snelste Ronde

Artikel 1 – Organisatie

Energy NV (de organisator, met hoofdzetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal) organiseert de Snelste Ronde in het kader van de virtuele Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent. Dit reglement bevat de algemene en bijzondere voorwaarden en de regels die worden toegepast tijdens de Wedstrijd.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Energy NV zou moeten treffen.

Artikel 2 – Toelatingsvoorwaarden

Iedereen boven de 16 jaar kan deelnamen aan deze Wedstrijd. De gebruiker kiest zelf of hij wil deelnemen aan en is hiertoe in geen geval verplicht. Deelname is strikt persoonlijk. De gebruiker kan meerdere deelnames invoeren, maar enkel de eerste deelname is geldig. De gebruiker is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Energy NV voor deelname aan de Westrijd.  Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als ze tenminste 16 jaar oud zijn. Als een minderjarige deelneemt, gaat Energy NV ervan uit dat hij/zij de minimum leeftijd heeft bereikt. Als zou blijken dat de minderjarige deze minimum leeftijd niet bereikt heeft, kan hem/haar op elk ogenblik verdere toegang tot het Platform en deelname aan andere challenges worden ontzegd.

Artikel 3  – Wedstrijdperiode

Pronostieken voor de Snelste Ronden worden afgesloten op 17/11/20 om 12:00 CET. Na dit tijdstip zijn deelnames aan de wielerpoll van de Snelste Ronde niet meer geldig. Eens de wedstrijd van start is gegaan, kan men niet meer deelnemen.

Artikel 4  – Spelregels

De Snelste Ronde wordt gereden tussen 17/11 en 22/11 2020 in het Kuipde te Gent. Zes profmannen en drie profvrouwen strijden er om de beste tijd. De profrenners krijgen 15 minuten opwarmtijd. Nadien zullen er drie individuele ronden worden gereden waarbij de profrenner zichzelf op topsnelheid brengt. De ronde die hierop volgt is de snelste ronde. Een ronde in het Kuipke is 166,66 meter lang.  Deze wedstrijd vereist volgende elementen:

  • de naam van de voorspelde profrenner
  • de voorspelde tijd van de snelste ronde in minuten, seconden en honderdsten
  • een antwoord op de schiftingsvraag

Artikel 5 – Deelname en verloop van de Wedstrijd

Een activiteit is enkel geldig binnen de voorziene termijn waarbinnen de Wedstrijd loopt. De deelnemers hebben tot 16/11/2020 23:59 CET de tijd om hun pronostiek in te geven. Data die na deze tijd binnenkomen op het Platform, tellen niet mee en komen niet in de klassementen van deze Wedstrijd.

Elke gebruiker (natuurlijke persoon) kan slechts éénmaal (en dus met slechts één profiel) aan deze Wedstrijd deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende accounts/pseudoniemen of voor rekening van andere gebruikers deelnemer. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende accounts/identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd en zal de betreffende deelnemer van de Wedstrijd worden gediskwalificeerd.

Artikel 6  –  Prijzen en bekendmaking winnaars

6.1 Bepalen winnaar

De winnaars van de snelste ronde winnen DUO VIP BELEVING voor de Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent in 2021.  Er is één winnaar voor de wielerpoll bij de vrouwen en één winnaar voor de wielerpoll bij de mannen. De winnaar wordt gekozen volgens onderstaande methode.

  1. Keuze winnaar volgens juiste voorspelling winnende profrenner en renster
  2. Keuze winnaar volgens best voorspelde snelheid bij juiste naam
  3. Keuze winnaar volgens schiftingsvraag bij ex aequo

Indien naderhand zou blijken dat de winnaar de deelnamevoorwaarden niet gerespecteerd heeft en/of als er niet wordt gereageerd door de winnaar op een prijs, dan kan Energy belissen om dat het recht op de gewonnen prijs komt te vervallen.

6.2. Overige

Energy NV kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.

Energy NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Artikel 7  –  Persoonsgegevens

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt worden in het kader van deze Wedstrijd.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de Wedstrijd en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Energy NV per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Energy NV alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Energy NV hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

Artikel 8  –  Redactionele inhoud

Deze campagne zal op redactionele sites onder de aandacht komen. Energy NV is niet aansprakelijk voor de inhoud of boodschap die door mediapartners verspreid worden, noch wat betreft de aard en hoedanigheid, noch wat betreft context of kader waarin deze berichtgeving publiek wordt gemaakt.

Artikel 9  –  Algemene Bepalingen

Energy NV oefent controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, kan Energy NV beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de Wedstrijd kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de Wedstrijd, verbinden de gebruikers zich ertoe om zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Energy NV.

Energy NV behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de Wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan Energy NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens de Wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of wijzigingen aan dit reglement gepubliceerd worden zonder kennisgeving door Energy NV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.

Energy NV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van de Wedstrijd (bv. indien het Platform offline gaat), doch zal alles in het werk stellen om incidenten te neutraliseren. Energy NV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Energy NV.

De deelname aan deze Wedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Energy NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de virtuele challenges of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 10  –  Klachten

Klachten over het verloop van de Wedstrijd moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van de Wedstrijd naar het volgende adres worden gestuurd via e-mail: info@lottozesdaagse.be. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

Artikel 11  –  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de Wedstrijd of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.