Privacy Policy

Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

In het kader van uw gebruik van het platform en de gerelateerde websites in eigendom van Energy Lab zal u ons bepaalde persoonsgegevens doorgeven.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Deze persoonsgegevens zullen door ENERGY NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder n° 0872.287.544, en met emailadres privacy@energylab.be, worden verwerkt.

Welke gegevens verwerken wij ?

De gegevens die u invult:

 • uw algemene persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, gekozen communicatietaal,…
 • uw login en passwoord wanneer u een account creëert;
 • contactgegevens zoals e-mail, adres…

Gegevens die door u worden opgeladen op het Platform via een door u
gekozen app:

 • Activiteitsgegevens inclusief afstand, duur, snelheid, GPS locatiegegevens en dit als gegevens doorheen de tijd van uw activiteit.

Indien u met Facebook inlogt, uw Facebook id en email adres.

Gegevens over uw gebruik van de website en van de app (inloggegevens, tijd, gebruikte browser, device model, IP-adres, e.d.).

Indien u aankopen verricht, de gegevens in verband met deze aankopen.

Doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens om het gebruik van het platform mogelijk te maken.

Wij verwerken ook uw gegevens om uw informatie te sturen die voor u interessant kan zijn.

Meer bepaald gebruiken wij uw gegevens om:

Doel Wettelijke basis
 1. Het u mogelijk te maken om gebruik te maken van het
  platform, o.a. om u de mogelijkheid te
  geven deel te nemen aan onze wedstrijden, uitdagingen,
  prijstrekkingen en de prijzen in ontvangst te kunnen
  nemen die u eventueel kan winnen.
Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website
(artikel 6.1.b) GDPR)
 1. Onze nieuwsbrief naar u te sturen indien u heeft
  gevraagd om deze nieuwsbrief te ontvangen; indien u
  reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het
  ontvangen van nieuwsbrieven, kunnen wij uw gegevens
  gebruiken voor het verzenden van marketing en ander
  materiaal met betrekking tot ENERGY NV, , NV Sportizon
  NV, Golazo Sports NV, We Ride NV, Golazo Sports GmbH en
  Golazo Cycling Limited haar producten en/of diensten
Uw toestemming (“opt-in”): u heeft zich hiervoor in onze
app (instellingen) ingeschreven (artikel 6.1.a) GDPR).

U heeft altijd het recht om zich uit te schrijvendoor op de
daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder
promotioneel e-mailbericht.

 1. Uw gebruik van het  platform te
  personaliseren;
Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website
(artikel 6.1.b) GDPR)
 1. Om met u te communiceren over het verloop van uw
  deelname aan het platform; wat kan
  inhouden: communicaties over uitdagingen en individuele
  of gezamenlijke deelname aan evenementen, alsook
  communicaties over andere activiteiten, workshops, e.d.
  in het kader van het  platform (bij deelname
  aan sommige activiteiten zijn mogelijkerwijze
  specifieke voorwaarden van toepassing die aanvullende
  informatie kunnen bevatten over de wijze waarop uw
  persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze
  activiteiten; wij raden u daarom aan om deze
  voorwaarden zorgvuldig door te lezen).
Dit is nodig voor het beheer van het programma waaraan u
deelneemt en voor het gebruik van het  platform
(artikel 6.1.b) GDPR).
 1. Om foto’s, audiovisueel materiaal, getuigenissen e.d.
  van u te gebruiken in het kader van het
  platform, en voor interne en externe communicatie van
  Energy NV, Sportizon NV, Golazo Sports NV, We Ride NV,
  Golazo Sports GmbH en Golazo Cycling Limited
Dit is nodig voor het beheer van het  platform
waaraan u deelneemt (artikel 6.1.b) GDPR) en kan ook
noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer
bepaald om te communiceren over het programma en deelname
hieraan via het  platform en om het bestaan van
het  platform binnen de onderneming kenbaar te
maken, alsook naar de buitenwereld toe.
 1. Onze infrastructuur en bedrijfsbeleid te beheren, en te
  voldoen aan interne beleidsregels en procedures, onder
  meer deze op gebied van controle, financiën en
  boekhouding, facturatie en incasso, IT-systemen, data-
  en website hosting, bedrijfscontinuïteit, en beheer van
  archieven, documenten en prints; Bijvoorbeeld bij
  aankopen van lessenpakketten worden uw gegevens
  verwerkt om de aankoop en levering mogelijk te maken.
Dit is nodig voor het gebruik van het  platform
(artikel 6.1.b) GDPR) en kan ook noodzakelijk zijn voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f) GDPR) en meer bepaald om (i) onze overeenkomst met
uw werkgever te beheren, (ii) onze infrastructuren te
beheren en (iii) de naleving van onze interne policies te
controleren alsook de veiligheid van ons netwerk.
 1. Met u te communiceren indien u ons berichten stuurt en
  om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot
  of correctie van gegevens te behandelen;
Dit kan nodig zijn voor het beheer van het gebruik van het
platform (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c)
GDPR).Dit is ook noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen: onze diensten verbeteren komt
ten goede van iedereen: zowel ons als u (artikel 6.1.f)
GDPR).
 1. Marktonderzoek en -analyse, zoals
  tevredenheidsonderzoeken, te verrichten;
Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen: onze diensten beter kennen en
verbeteren (artikel 6.1.f) GDPR).
 1. Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende
  verplichtingen (met inbegrip van regelgeving die niet
  van het land is waar u woont), zoals deze met
  betrekking tot anti-witwassen en antiterrorisme; te
  voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te
  antwoorden op verzoeken van overheden (met inbegrip van
  overheden van andere landen dan het land waarin u
  woont);
Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).
 1. Onze rechten te vestigen of te verdedigen; om onze
  activiteiten of die van bedrijven die behoren tot
  dezelfde groep of van partners te beschermen; om onze
  (of uw) rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of
  deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren,
  te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te
  wenden of onze schade te beperken;
Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR) of nog noodzakelijk
zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
(artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om onze rechten te
verdedigen bij klachten of geschillen met u of met derden.
 1. u belangrijke informatie betreffende veranderingen in
  ons beleid, algemene voorwaarden, de Website, een
  mobiele applicatie en andere administratieve informatie
  te bezorgen.
Dit kan nodig zijn voor het gebruik van het
platform (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).

Delen van persoonsgegevens met derden

ENERGY NV kan uw persoonsgegevens delen met de andere ondernemingen van de Golazo-groep, We Ride, Golazo Sports GmbH en Golazo Cycling Limited. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen zoals hierboven uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken (ICT-providers, cloud-providers, etc.). Verder zal ENERGY NV uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

ENERGY NV neemt deel aan het Custom Audience programma van Facebook dat ons toelaat om, wanneer u zich geabonneerd heeft op Facebook en inlogt met uw Facebook-account, onze advertenties af te stemmen op uw gebruik van onze diensten en u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe delen wij uw e-mailadres in een gehashed formaat dat Facebook toelaat om u te identificeren indien u zich heeft geabonneerd op Facebook. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen.


Verwerkers en doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens doen wij soms beroep op derden (bijvoorbeeld op hostingbedrijven om uw data te bewaren, of op bedrijven om namens ons e-mails te sturen). Voor zover uw gegevens in dat kader worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen, of zijn deze bedrijven gecertificeerd onder het “Privacy Shield” programma met de Verenigde Staten van Amerika. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar privacy@energylab.be.

Periode van bewaargeving

ENERGY NV zal de Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden zich te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping, en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking); u heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gezondheid op elk ogenblik in te trekken (in welk geval het gebruik van de app niet meer mogelijk zal zijn).

Gelieve voor een dergelijk verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt een e-mail te sturen naar dit adres: privacy@energylab.be.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.